Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens.

 

– För att få en rejäl nystart av Nollvisionen har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att leda och samordna trafiksäkerhetsarbetet på vägområdet. Men för att vi ska nå målen till 2020 och den långsiktiga nollvisionen – måste vi alla bidra. Vi måste samarbeta och vi måste alla göra vår del i arbetet. Det är därför som Trafikverkets uppdrag är just att leda och samordna arbetet, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.Foto: Regeringskansliet

– Nystarten behövs, 20 år efter det att Nollvisionen beslutades omkommer fortfarande alldeles för många i trafiken. 270 människor förlorade livet i trafiken i Sverige förra året. Därför är det extra viktigt att säga att Nollvisionen ligger fast: Det långsiktiga målet innebär att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken och att transportsystemet till sin utformning, funktion och användning ska anpassas av de krav som följer av detta, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förra året beslutade också regeringen om en Nystart för Nollvisionen. I nystartsdokumentet pekas riktningen ut, en riktning och plattform för ett intensifierat trafiksäkerhetsarbete.

– För att få en rejäl nystart har regeringen också gett Trafikverket i uppdrag att leda och samordna trafiksäkerhetsarbetet på vägområdet. Men för att vi ska nå målen till 2020 och den långsiktiga nollvisionen – måste vi alla bidra. Vi måste samarbeta och vi måste alla göra vår del i arbetet. Det är också därför som Trafikverkets uppdrag är just att leda och samordna arbetet, fortsatte infrastrukturministern.

Nollvisionen bygger på ett delat ansvar mellan systemutformare och trafikanter. Det betyder att säkrare system måste skapas och regelefterlevnaden måste öka. Prioriterade områden är att minska rattfyllerier och minska hastighetsöverträdelserna. Fokus är också på oskyddade trafikanter.

Säkrare system för regelefterlevnad

När det gäller hastighet och regelefterlevnad görs flera insatser. Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av, sänkt bashastighet i tätort. Uppdraget ska redovisas senast den 20 oktober 2017.

Polismyndigheten har ett viktigt ansvar för att kontrollera att trafikanterna följer reglerna – till exempel håller hastigheten. I regleringsbrevet för 2017 har Polismyndigheten fått i uppdrag att årligen, fram till och med 2020, redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att bidra till att minska antalet dödade och skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen. De ska också vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras.

Insatser mot alkohol vid körning

Nästan 30 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafikolyckor är alkohol- eller drogpåverkade. I trafiksäkerhetsarbetet är det därför viktigt att göra insatser mot alkhol och droger i trafiken. Folkhälsomyndigheten fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att vara samordnande myndighet för samverkan mot alkohol och droger i trafiken (Smadit).

Nu beslutar regeringen också att införa automatiserade anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar och på andra strategiska platser, som utökar polisens möjligheter till kontroller med alkoholutandningsprov. Som ett första steg ska relevanta hamnar förses med automatiserade nykterhetskontroller, men i arbetet ingår även att undersöka hur mobila automatiserade nykterhetskontroller kan utvecklas och användas på fler strategiska platser. Regeringen föreslår en satsning på 78 miljoner kronor under 2018 – 2020.

– Vi vet att synliga anläggningar för automatisk hastighetsövervakning har en hög förebyggande effekt. Vi bedömer att automatiska nykterhetskontroller har motsvarande effekt och att det blir en åtgärd som i verklig mening räddar liv, sa infrastrukturministern.

Ökad säkerhet för oskyddade trafikanter

En viktig del i arbetet med nystart för nollvisionen är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i vägtrafiken, eftersom de är särskilt utsatta. Oskyddade trafikanter är även de som kör moped eller motorcykel.

– Det är viktigt att utformning och underhåll av väginfrastruktur och trafikmiljöer anpassas bättre till alla oskyddade trafikanter. Kommunernas fortsatta bidrag i detta arbete är därför avgörande för arbetets framgång. Det är också positivt att företag och andra organisationer arbetar med att systematiskt kvalitetssäkra sina resor och transporter så att de sker på ett lagligt och kvalitetsmässigt bra sätt. Här behöver vi alla göra vår hemläxa i vår egen organisation och titta på hur vilka krav vi ställer och hur vi ser till att de också följs, säger Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern informerade också konferensdeltagarna om att regeringen dagen därpå, den 14 september, skulle besluta om att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram handlingsplan för tillämpning av vägtrafiksäkerhetsstandarden ISO 39001 i myndighetens verksamhet. Arbetet ska omfatta såväl Trafikverkets egen verksamhet, Trafikverkets kontraktsparter, som av dessa anlitade underentreprenörer och underleverantörer. I uppdraget ingår även att Trafikverket ska analysera hur myndighetens tillämpning av ISO 39001 kan användas för att sprida och effektivisera användningen av ISO 39001 på ett sätt som bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Ny teknik ökar säkerheten i trafiken

Ytterligare utveckling av förarstödsystem till exempel autobroms med fotgängarigenkänning, digitalisering och automatisering i bilarna är viktig för att nollvisionen ska kunna nås. Och helt säkra transporttjänster kan bli verklighet på sikt. Redan nu finns försöksverksamhet med självkörande fordon. En utredning om reglerna för självkörande fordon ska återkomma med förslag för införande av självkörande fordon under året.

I Trafikverkets förslag till nationell plan som presenterades den 31 augusti finns en rad åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Regeringen kommer nu att analysera förslaget och bereda det för beslut under våren 2018.

Tylösandsseminariet

Tylösandsseminariet är ett trafiksäkerhetsseminarium som arrangeras av Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF varje höst sedan 1957. Seminariet vänder sig till alla som berörs av trafiksäkerhetsfrågor och samlar alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *